ATM CONTROL® pruža konsalting usluge potencijalnim naručiocima u svim fazama realizacije investicije na projektima sistema za automatizaciju ,merenje i regulaciju, komunikaciju, nadzor i upravljanje u tehnološkim i  industrijskim procesima.

Stručni saveti  korisnicima  obuhvataju sledeće celine:

  • konsultacije i analizu postojećeg stanja tehnologije i opreme automatizacije  odnosno analizu stanja postojećeg nadzorno-upravljačkog sistema
  • optimizaciju tehnoloških postupaka i definisanje strukture i merno regulacionih, zaštitnih, komunikacionih, nadzornih i upravljačkih  funkcija budućeg sistema
  • izradu predloga projektnog zadatka da  sistem bude izgrađen po meri korisnika, zahtevima konkretne aplikacije i  okruženja
  • izradu podloga za konkursne dokumentacije: tenhičko-tehnološke opise sugerisanih sistema i specifikacije opreme i materijala
  • izradu termin plana realizacije investicije  sa integracijom sa drugim strukama i sistemima
  • izradu optimizacije troškova investicije i procene investicione vrednosti
  • vodjenje kompletnog projekta automatizacije do kona~ne realizacije investicije sa nadzorom nad    projektovanjem, izborom opreme, isporukom i pravilnom ugradnjom opreme i instalacija, puštanjem u rad i probnim pogonom
  • davanje tehničke podrške korisnicima tokom implementacije sistema i nakon puštanja sistema u rad da bi oprema radila efikasno
  • obezbedjuje da slu`be korisnika pro|u kvalitetnu obuku  i da se oprema pravilno održava.
ATM CONTROL® ima dugogodišnje iskustvo i znanje sticano kroz realizaciju brojnih referenci a oslanja se na iskusne projektante i izvodjace sa licencom koji će vam u svakom trenutku pružiti odgovarajuće usluge.