ATM CONTROL® pruža usluge izvođenja radova i montaže opreme iz oblasti automatizacije, merenja i regulacije ali i izvodjenje  elektroenergetskih i mašinskih instalacija.

To su:

  • postavljanje kablovskih trasa i kablovske zaštite sa kablovima niskonaponskih instalacija, instalacija merenja i regulacije, upravljanja i komunikacionih instalcija 
  • postavljanje opreme u polju sa procesnim povezivanjem u skladu sa preporukama proizvodjača
  • postavljanje opreme napojnih, energetskih ,komandnih i ormana automatike u komandnim prostorijama
  • povezivanje postavljene opreme i instalacija sa montažnim, funkcionalnim ispitivanjima i testiranjima
  • implementacija namenskih aplikacija za upravljanje, nadzor i komunikacije sa podešavanjima opreme i integracijom delova i celog sistema
  • implementacija telekomunikacione mreže i sistema za prenos podataka korišćnjem raznih telekomunikacionih tehnologija (radio veza, GSM mreža, LAN,WLAN tehnologije)
  • slede finalna obuka osoblja korisnika za rad sistemom i njegovo održavanje, isporuka dokumentacije izvedenog stanja, upustva za rad,korišćenje i održavanje sistema. Nastoji se da se personal obučava sa radom nove opreme i sistema  paralelno sa njegovom montažom i puštanjem u rad
  • probni pogon se obavlja zajedno se ostalim izvodjačima mašinskih radova i već obučenim osobljem korisnika a podrazumeva i analizu rada kompletnog postrojenja i otklanjanje eventualnih nedostataka.

ATM CONTROL® nastoji da preko svojih  kvalifikovanih i obučenih stručnjaka i upotrebom kvalitetnih ugradjenih materijala doprinese optimalnom radu ugradjenog sistema.

ATM CONTROL® može, na zahtev naručioca , ponuditi i mašinske radove na ugradnji mernoregulacione opreme u liniju cevovoda i tehnološku opremu kao i  proizvodnju mašinskih delova u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

ATM CONTROL® pruža usluge nadzora nad montažom i izvođenjem ovakvih radova, ukoliko naručioc želi da  upotrebi  sopstvene resurse i radnu snagu prilikom montaže opreme u svom objektu u cilju smanjenja troškova investicije i harmonizovanja službi sa novim sistemom. Ovo je posebno važno jer uspeh implementacije sistema automatskog upravljanja realizovanog po meri korisnika u velikoj meri zavisi od korisnikovog aktivnog učešća u svim fazama realizacije projekta.